İzmir YEP Hakkında

Yaratıcı Endüstriler Nedir?
Yaratıcı endüstrilerin tanımı ve kapsamı üzerine akademik çalışmalar sürmektedir. Bu konuda kesin bir tanım yapmak henüz mümkün olmamakla birlikte genel olarak kabul gören bazı tanımlar ile açıklamalar yapılması genel bir çerçeveyi çizmek açısından faydalıdır.  


Neden Kuruldu?
İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu kısaca İzmir YEP; 2011 yılı Kasım ayında Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi desteğiyle kurulmuştur. İzmir YEP'in kurulmasına sebep olan ana çıkış noktası, 2010 yılında şehirde ilk kez yapılan ve ETMK İzmir Şubesi'nin paydaşlarından biri olduğu, İzmir Tasarım Festivali'nin 2011'de de yapılması için çalışmalara başlanması ve karşılaşılan zorluklar karşısında etkinliğin yoğun talebe rağmen yapılamayıp çalışmaların sonuçsuz kalınmasıdır. Bu konu ile ilgili ETMK İzmir Şubesi süreci anlatan bir kamu oyu bildirisi yayınlayarak, İzmir'de gelenekselleşecek ve kurumsallaşacak bir tasarım festivali yapmak ve diğer ortak menfaatlerin yaratılması için ortak çalışmak adına tüm yaratıcı endüstri üyelerine çağrıda bulunuştur.

Nasıl Tanımlanır?
İzmir YEP, İzmir lokalinde yaratıcı endüstrilerin ortak sorunlarını tanımlamak, bu sorunlara ortak tavır almak ve çözümlenmesi için ortak çalışarak, ortak kazanımlar sağlamak amacı ile yaratıcı faaliyet alanlarında kendisini profesyonel olarak tanımlayan herkesin katılımına açık olan gayri resmi, yerel bir inisiyatif olarak tanımlanır.

Nasıl Bağlantıda Kalınır?
İzmir YEP'in iki iletişim kanalı vardır. Bunlar, İzmir YEP Blog Sitesi ve İzmir YEP Facebook Sayfası'dır. Ayrıca İzmir YEP Destek Formu ile platformu destekleyenlerin mail adreslerine güncel duyurular gönderilir.

Nasıl Yürütülür?
İzmir YEP, bir Yürütme Kurulu tarafından idare edilir. Yürütme Kurulu, bu gayri resmi platformun, tanımlı/tanımlanacak hedeflerine ulaşmasında izlenecek stratejileri belirlemek, onları uygulamak ve platformun temsiliyetini üstlenmek için gönüllülük esasına göre aday olan kişilerden demokratik yollarla seçilerek oluşturulan geneli temsil eden ve 2 yıl süre ile çalışan bir ekiptir.

Platform geçici bir süre ile kurucu yürütücülük ile idare edilmektedir. Bu görevi ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube'nin Genel Sekreteri Kayahan Dede üstlenmiştir.

Nasıl Çalışır?
İzmir YEP, tüm enerjisini katılımcı ve destekçilerinden alır. Onların entellektüel birikimlerinin paylaşılması ve bir araya gelmeleri ile ortaya çıkacak sinerjinin değer yaratacağını bilir.

İzmir YEP şu şekilde çalışmaktadır. Blog sitesinde tartışmaya açılmış süreli forumlar vardır. Her forum geneli kapsayan ortak bir problem tanımlayan konu başlığına sahiptir. Bu konular, İzmir YEP'in destekçilerinin katılımı ile bir moderatör gözetiminde tartışılarak, entellektüel etkileşimin sağlanması, konular ile ilgili yaratıcı çözüm yollarının aranması, yöntemlerin belirlenmesi ve bir dil birliğine varılması amaçlanır. Süreleri dolan forumlar, moderatörler tarafından kapatılır. Kapatılan forumlardaki görüşler, kişi isimleri kullanılmadan kayıt altına alınır ve dijital ortamda saklanır. Bu kayıt altındaki görüşler, Yürütme Kurulunca forum katılımcıları arasından gönüllülük esasına göre seçilen kişilerden oluşturulacak bir çalışma komisyonunca forum konusu ile aynı olan bir rapor dosyası yaratmak için düzenlenir, özetlenir, ve sunuma hazır hale getirilir. Hazır hale gen Rapor Dosyası ardından İzmir YEP'in blog sitesinden yayınlanır, ayrıca kamu oyuna duyurulur, ilgili karar alıcı mercilere ve paydaşlara gönderilir. Böylece İzmir'de yaratıcı endüstrilerin ortak problemlerine karşı ortak bir dil birliği sağlanması açısından yaratılmış entellektüel birikimin kaybolmaması, kayıt altına alınması, yayılması ve bundan sonraki çalışmalara referans olması sağlanır. Forumların son günlerinde İzmir YEP katılımcıların e-mail adreslerine çalıştay istek anketi yollanır. Bu anketteki amaç, katılımcıları online ortamda tartışılan bu forum konusunun geniş katılımlı ve/veya kapsamlı tartışılacağı fiziksel bir çalıştay yapılmasına gerek olup olmadığının anlaşılmasıdır. İstek anketi bir hafta askıda kalarak, sonuçlar toplanır. Çalıştay istek anketinin sonuçları İzmir YEP blog sitesinde yayınlanır. Katılımcılar tarafından forum konusunun bir çalıştay toplantısı ile tartışılması salt çoğunluk ile istenmiş ise, Yürütme Kurulunca bir çalıştay yapılması için gerekli işlemler başlatılarak, oluşturulacak bir çalıştay komisyonu tarafından en geç bir ay içerisinde bu etkinlik düzenlenmesi sağlanır. Çalıştayları, çalıştay komisyonları yürütür, denetler ve raporlar. Çalıştayların sonuçları yayınlanan forum konusu ile aynı isimli olan rapor dosyasına eklenir ve ilgili yerlere görüş olarak gönderilir. Forum konuları kapandığında bir diğer yenisinin açılması için bir anket düzenlenerek, İzmir YEP katılımcılarından görüş istenir. Görüşler Yürütme Kurulunca incelenerek çeşitli kriterlere göre belirlenir ve Blog sitesinde forum konusu olarak süreli olarak tartışmaya açılır.

İzmir YEP sadece ortak problemlerin tartışıldığı ve çözümlerinin arandığı bir yer değildir. Gerekli gördüğünde ortak menfaatlerin yaratılması için tartışılan konuların sonuçlarını uygulamak adına yada durum gereği inisiyatif alması gerektiğinde, faaliyetlerde bulunabilir ve/veya etkinlikler yapabilir. Bunun için ilgili faaliyet ve/veya etkinlikler Yürütme Kurulunca var olan yada yeni oluşturulacak çalışma komisyonlarına verilir ve yürütülmesi için gerekli olanakları temin etmeye çalışır.